Jdi na obsah Jdi na menu

23. 11. 2007

 

Stanovy spolku "Za Sebuzín krásnější, z.s."

 

 

Čl. I 
Úvodní ustanovení

 1. Název spolku:   Za Sebuzín krásnější, z.s. (dále též „spolek“)
 2. Sídlo spolku:     Sebuzín 211, 403 02 Ústí nad Labem
 3. Za Sebuzín krásnější, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 4. Za Sebuzín krásnější, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je organizování, podporování a hájení obecně prospěšné činnosti ve věcech kulturních, společenských, sportovních a ochrany životního prostředí. Posláním spolku je zejména:

a)iniciovat, organizovat, podporovat a hájit veřejně prospěšné aktivity v obci Sebuzín a jeho okolí ve věcech kulturních, společenských, sportovních a ochrany životního prostředí;

b)propagovat a prosazovat principy občanské společnosti a trvale udržitelného způsobu života a rozvoje Sebuzína;

c)podporovat a aktivně uskutečňovat širší účast občanů v komunálních aktivitách s cílem zlepšení kvality života v obci Sebuzín;

d)vytvářet pro takové snahy příznivé podmínky a v tomto duchu spolupracovat s orgány městského obvodu, statutárního města, s nadacemi a dalšími státními a nestátními organizacemi, s podnikateli i s jednotlivci, a to i zahraničními.

 1. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Čl. II 
Činnost spolku

 1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:

a)    členských příspěvků;

b)    sponzorství;

c)     grantů a dotací.

 

 1. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší, a to pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.

 

 1. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Čl.  III 
Členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku Za Sebuzín krásnější, z.s. (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 2. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.
 3. Ukončení členství

a)dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru;

b)úmrtím člena;

c)vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádné plnění poslání spolku;

d)nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků;

e)zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu.

 

 1. Práva členů:

a)účastnit se činnosti spolku;

b)být pravidelně informován o dění ve spolku;

c)užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.);

d)podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání;

e)volit a být volen do výboru spolku.

 

 1. Povinnosti členů:

a)platit členské příspěvky;

b)chránit a zachovávat dobré jméno spolku;

c)dodržovat stanovy spolku;

d)sdělovat změny údajů uvedených v přihlášce.

 

 1. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 2. Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je umístěn na webu spolku (www.zasebuzinkrasnejsi.cz)

Čl. IV 
Orgány spolku

1.Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

a)členská schůze;

b)výbor;

c)předseda.

2.Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

3.Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené. 

4.Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro porušení jeho povinností.

Čl. V 
Členská schůze

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Do její působnosti tak náleží:

a)určit hlavní zaměření činnosti spolku;

b)rozhodovat o změně stanov;

c)stanovení výše a splatnosti členských příspěvků;

d)schvalovat a zveřejňovat výsledek hospodaření spolku;

e)navrhovat a volit členy výboru a předsedu;

f)hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů;

g)rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku.

 1. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.
 2. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
 3. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat (osobně na členské schůzi nebo per rollam), volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

 

 1. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům písemně či prostřednictvím elektronické pošty nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
 2. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.
 3. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
 4. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jeho ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata, a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

 

Čl. VI 
Výbor

 1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.
 2. Výbor je statutárním orgánem a má tři členy. Jednat jménem spolku může každý člen výboru samostatně.
 3. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis kterýkoliv člen výboru. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
 4. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy nebo zaměstnance spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
 5. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.
 6. Pozvání na schůzi výboru musí být písemné či prostřednictvím elektronické pošty, a musí být odesláno s programem nejméně čtrnáct dní před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to výbor po svém svolání schválí.
 7. Předseda je povinen svolat do patnácti dní mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.

 

 1. Do výlučné kompetence výboru patří:

a)svolávat členskou schůzi;

b)připravovat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku;

c)přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení;

d)rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody;

e)navrhovat, vydávat a schvalovat vnitřní předpisy spolku.

 1. V případě dlouhodobé nečinnosti předsedy (delší než dva měsíce) jeho kompetence přejímají členové výboru.

 

Čl. VII 
Předseda

 1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku.
 2. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do čtrnácti dní od zvolení nového předsedy.
 3. K výlučným kompetencím předsedy patří:

a)vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání;

b)svolání a vedení schůzí výboru;

 1. Předseda se řídí zákony České republiky, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.
 2. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy spolku.

Čl. VIII 
Majetek a hospodaření

1.Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů a z příjmů ze svých činností.

2.Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

3.Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.

 

Čl. IX 
Závěrečná ustanovení

1.Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2.Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek Za Sebuzín krásnější, z.s..

3.Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem vložení rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

4.Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

 

V Sebuzíně dne 8. listopadu 2015

Členská schůze schválila dne: 22. listopadu 2015

 

 

Za výbor Za Sebuzín krásnější, z.s.:

 

Předseda:               Bc. Martin Jan Tůma